KASSASYSTEMLOVEN

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.
iCT250E - stasjonær betalingsterminal
Den nye kassasystemloven
Vi i Nordia Payment er leverandør av godkjente kassasystemer som er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.
 
Hvorfor nytt regelverk for kassasystemer?
Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Kassasystemloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-58?q=kassasystemlovaNy kassasystemlov – alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018
Den nye kassasystemlova med forskrift stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktig bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha på plass et kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene. – Ett år går fort. Ikke vent for lenge med planleggingen, råder seksjonssjef Astrid Dugstad Tveter i Skattedirektoratet.

Bedriftene har ett år på å forberede seg
Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å oppgradere sine kassasystem. – Vi er nå halvveis i overgangsperioden, og anbefaler derfor at du som driver med kontantsalg gjør deg kjent med de nye lovkravene, sier Dugstad Tveter. – Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre deg om ditt eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften kjøpe eller leie et nytt system til å registrere og dokumentere kontantsalg.

Fra 2019 må alle kassasystem være produkterklært
Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt med en produkterklæring fra leverandøren. På skatteetaten.no/kassasystem finner du en oppdatert liste over de leverandørene som har produkterklært sine kassasystem hos Skatteetaten. – Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet du har eller vurderer å anskaffe, er i tråd med det nye regelverket, mener Dugstad Tveter.

Viktig lov for å bekjempe svart økonomi
Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i
kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og unndratt omsetning i bransjer med kontantsalg. - I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker manglende innberetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette er en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med, erklærer Dugstad Tveter.

Den nye kassasystemlova med forskrift stiller nye og strengere krav til leverandører og brukere av kassasystem. Fra 1. januar 2019 er det kun tillatt å bruke kassasystem som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og funksjoner regelverket setter. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, sier Astrid Dugstad Tveter, Skattedirektoratet.

Hva bør jeg som bokføringspliktig bedrift vite om de nye lovkravene?
Den nye lovgivningen krever at kassasystemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er også innført forbud mot enkelte typer funksjoner. Her er en oversikt over noen av de viktigste endringene som berører deg og din bedrift:
- Salgskvittering;
Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering til kunden. Elektronisk kvittering er tillatt, men det må likevel alltid være mulig å skrive ut en papirkvittering.
Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn én kopikvittering. Kvitteringer fra betalingsterminal som ikke er integrert med kassasystemet skal være tydelig merket med ordene «IKKJE KVITTERING FOR KJØP».

- Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter;
Rapportene skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg, eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X- og Z-rapporter.

- Elektronisk journal;
Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Eksport av filer skal kun skje på forespørsel og i det standardformat Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne kobles til system eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bruker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres i forbindelse med registeringen av kontantsalget.
Kassasystemet skal også kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav til dagsoppgjør.
Les mer på www.skatteetaten.no/kassasystem

- Krav til kvittering;
«Unntaket gjelder salg hvor betalingen skjer ved bruk av integrert betalingsterminal eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet og hvor betalingsmiddelet ikke er sedler og mynter», heter det i høringsnotatet.
Dette betyr i realiteten at alle som har moderne kassasystemer også etter årsskiftet kan fortsette som i dag.

Utskriftskravet skal imidlertid likevel gjelde dersom beløpene som registreres på kassasystemet ikke er lett synlig for kunden, mener Skattedirektoratet.

Risikerer gebyr ved overtredelse
Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt eller oppgradert kassasystem på plass da, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.
 
Spørsmål om regelverket?
For å bli kjent med det nye regelverket, er det lurt å ta en titt på våre hjemmesider, oppfordrer seksjonssjef Tveter. Her er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem og ofte stilte spørsmål med svar Her finnes også lenke til bokføringsforskriften som stiller en rekke nye brukerkrav fra 1. januar 2019.
Les mer på www.skatteetaten.no/kassasystem

Ta kontakt
Hvis du har spørsmål til regelverket kan du også kontakte Skatteetaten direkte, sier Tveter til slutt. Det er opprettet en epostadresse kassasystemprosjektet@skatteetaten.no hvor det er mulig å sende inn spørsmål. Vi prøver å svare så raskt vi kan!

God dialog og samarbeid
Vi i Skatteetaten vil ønske alle berørte bedrifter lykke til med forberedelsene, avslutter seksjonssjefen.
Skatteetaten har så langt hatt et godt samarbeid med systemleverandører og andre i kontantsalgbransjen, omkring den nye kassasystemloven. Vi håper og satser på et minst like godt samarbeid og åpen dialog i tidenfremover.


Kilde: Skatteetaten


 
Er det noe vi kan hjelpe deg med? Ring oss på telefon; Sentralbord, tlf.: 22 62 70 60 - Support, tlf.: 22 62 70 62, benytt vårt Kontaktskjema til høyre på siden eller send en E-post til: post@nordiapay.no